فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٥٣: از تن خاکی دل صد پاره می آید برون

از تــن خــاکــی دل صــد پـــاره مــی آیــد بـــرونایـن شـرر آخـر ز سـنـگ خـاره مـی آیـد بــروننـیـسـت از بـخـت سـیه دلـهـای روشـن را غـبـارروشـن از خ…

از تــن خــاکــی دل صــد پـــاره مــی آیــد بـــرونایـن شـرر آخـر ز سـنـگ خـاره مـی آیـد بــرون
نـیـسـت از بـخـت سـیه دلـهـای روشـن را غـبـارروشـن از خـاکـسـتـر آتـشـپـاره مـی آید بـرون
دل مـخـور ز انـدیـشـه روزی کـه گـنـدم از زمـیـنسینه چاک از شوق روزی خواره می آید برون
غنچه چون گل شد، ز حفظ بوی خود عاجز شودآه بــی تــاب از دل صــد پــاره مــی آیـد بــرون
زان دل سـنـگـین اگـر جـویم تـرحـم دور نـیـسـتمـومـیـایی هـم ز سـنـگ خـاره مـی آیـد بـرون
می شود در بـی کسی این چشمه رحمت روانشـیرکـی ز انگـشـت در گهواره می آید بـرون؟
چـون حـبـابـی می تـواند بـحـر را در بـر کـشـید؟از تـمـاشـای تـو کـی نـظـاره مـی آیـد بــرون؟
مـی دهـم تـصـدیع صـائب چـاره جـویان را عـبـثاز عـلـاج درد مـن کـی چــاره مـی آیـد بــرون؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج