فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٥٢: چون خط از لعل لب آن ماه می آید برون

چـون خـط از لعـل لب آن ماه می آید بـروناز جـگـرگـاه بـدخـشـان آه می آید بـرونتـا قیامت دل نخواهد ماند در زندان جـسمعـاقبـت از زیر ابـر این ماه می آید …

چـون خـط از لعـل لب آن ماه می آید بـروناز جـگـرگـاه بـدخـشـان آه می آید بـرون
تـا قیامت دل نخواهد ماند در زندان جـسمعـاقبـت از زیر ابـر این ماه می آید بـرون
چـون نظر بـر حـاصـل عمر عزیزان می کنماز دل بـی حـاصلم صـد آه می آید بـرون
تـشنه، بـرگردید سیراب از لب بـحر سرابدلو ما خالی همان از چاه می آید بـرون
می بـرد از هوش پـیش از آمدن بـویش مرادورباش شاه پیش از شاه می آید برون
سایه بیدست در گرمای محشر، هر که راآه ســردی از دل آگــاه مــی آیــد بــرون
می جـهند از آه مظلومان سـلامت ظالمانبـرق اگر سالم ز خرمنگاه می آید بـرون
نقطه ای کز خـامه صـائب تـراوش می کندماه کـنعـانی بـود کـز چـاه می آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج