فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٥٢: ز خود شدم ز جمال پر از صفا ای دل

ز خـود شـدم ز جـمال پـر از صفا ای دلبـگفتـمش که زهی خوبـی خدا ای دلغلام تست هزار آفتـاب و چشم و چراغز پـرتـو تـو ظـلـالـسـت جـان ها ای دلنهایتـیسـت کـ…

ز خـود شـدم ز جـمال پـر از صفا ای دلبـگفتـمش که زهی خوبـی خدا ای دل
غلام تست هزار آفتـاب و چشم و چراغز پـرتـو تـو ظـلـالـسـت جـان ها ای دل
نهایتـیسـت کـه خـوبـی از آن گذر نکـندگذشت حسن تو از حد و منتها ای دل
پـری و دیو بـه پـیش تـو بـستـه اند کمرملک سجـود کند و اختـر و سما ای دل
کدام دل که بـر او داغ بندگی تو نیستکدام داغ غـمی کش نه ای دوا ای دل
به حکم تست همه گنج های لم یزلیچـه گنج ها که نداری تـو در فنا ای دل
نـظـر ز سـوخـتـگـان وامـگـیر کـز نظـرتچه کوثـرست و دوا دفع سوز را ای دل
بـگفتم این مه ماند بـه شمس تـبـریزیبـگفت دل که کجـایست تـا کجا ای دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج