فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٥١: گر بنالم خون ز چشم سنگ می آید برون

گـر بــنـالـم خـون ز چـشـم سـنـگ مـی آیـد بــرونور بــگـریـم خـار و گـل یـکـرنـگ مـی آیـد بــرونهــر طــرف دیـوانــه خــوش طــالــع مــن مــی رودکـودک…

گـر بــنـالـم خـون ز چـشـم سـنـگ مـی آیـد بــرونور بــگـریـم خـار و گـل یـکـرنـگ مـی آیـد بــرون
هــر طــرف دیـوانــه خــوش طــالــع مــن مــی رودکـودکـی بــا دامـن پــر ســنـگ مـی آیـد بــرون
فــارغ اســت از خــودنـمــایـی جــوهـر اقــبــال مـاتـیـغ مـا از زخـم هـا بــی رنـگ مـی آیـد بــرون
عــمـرهـا بــایـد کـه آن یـاقــوت لـب نـوخــط شــودسـبـزه بـا تـمـکـین ز زیر سـنـگ مـی آید بـرون
زخــم پــیـکـان مـی شـود در ســیـنـه دلـگـیـر مـنگـل ز بــاغـم غـنـچـه دلـتــنـگ مـی آیـد بــرون
طوطیان را دل چـو مغز پـستـه خـون خـواهد شدنگر بـه این تـمکین شـکـر از تـنگ می آید بـرون
هـر کـه چـون آیـیـنـه لـوح سـیـنـه خـود صـاف کـردســاده از دنـیـای پــر نـیـرنــگ مــی آیـد بــرون
یــک گــل بــی رنــگ دارد عــالــم پــر رنــگ و بـــوکـز لـطـافـت هر زمـان صـد رنـگ مـی آید بـرون
بــیـسـتــون را در فـلـاخــن مـی گـذارد تــیـشـه امکوهکـن بـا من کـجـا همسـنگ می آید بـرون؟
گر چه در هر حمله ای می افکند صد سر به خاکدسـت خـالـی نـیزه ام از جـنـگ مـی آید بـرون
گـر بــه ایـن دسـتــور خـواهـد بــاده مـن جـوش زداز طــلـســم چــرخ مـیـنـا رنـگ مـی آیـد بــرون
از دل مـا حــرص را دســت تــصـرف کـوتــه اســتاین سـبـو خـشـک از می گلرنگ می آید بـرون
نیسـت چـون فرهاد اگر در جـذب عـاشـق کوتـهینقش شیرین بی حجاب از سنگ می آید برون
از ریاضت هر که را بـر پـشـت می چـسـبـد شـکمناله اش چـون چـنگ، سیر آهنگ می آید بـرون
صــبــح پــیـری از دلــم زنـگــار غــفــلــت را نــبــرددیـگـر ایـن آییـنـه کـی از زنـگ مـی آیـد بـرون؟
مــا دریـن گــلــزار صــائب مــرغ آتــشــخــواره ایــمدانـه مـا چـون شـرار از سـنـگ مـی آیـد بــرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج