فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٥١: به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل

بــه گـوش دل پــنـهـانـی بــگـفـت رحـمـت کـلکه هر چه خواهی می کن ولی ز ما مسکلتــو آن مــا و مــن آن تــو هــمــچــو دیـده و روزچــرا روی ز بــر مـن ب…

بــه گـوش دل پــنـهـانـی بــگـفـت رحـمـت کـلکه هر چه خواهی می کن ولی ز ما مسکل
تــو آن مــا و مــن آن تــو هــمــچــو دیـده و روزچــرا روی ز بــر مـن بــه هـر غـلـیـظ و عـتــل
بـگـفـت دل کـه سـکـسـتـن ز تـو چـگـونـه بـودچــگــونـه بــی ز دهـلـزن کــنـد غــریـو دهـل
هـمـه جـهـان دهـلـنـد و تـویی دهـلـزن و بـسکـجـا روند ز تـو چـونک بـسـتـه اسـت سـبـل
جـواب داد کـه خـود را دهـل شـنـاس و مـبـاشگــهـی دهـلــزن و گــاهـی دهـل کــه آرد ذل
نـجـنـبــد ایـن تــن بــیـچـاره تــا نـجـنـبــد جـانکـه تـا فـرس بـنـجـنـبــد بــر او نـجـنـبــد جـل
دل تـو شیر خـدایسـت و نفس تـو فرس اسـتچــنـان کـه مـرکـب شـیـر خــدای شـد دلـدل
چــو درخــور تــک دلـدل نـبــود عــرصــه عــقـلز تــنـگـنـای خـرد تــاخـت سـوی عـرصـه قـل
تـو را و عقل تـو را عـشـق و خـارخـار چـراسـتکـه وقـت شـد کـه بــرویـد ز خــار تــو آن گـل
از این غم ار چـه تـرش روسـت مژده ها بـشنوکـه گـر شـبـی سـحـر آمـد وگـر خـمـاری مل
ز آه آه تـــو جـــوشـــیــد بـــحـــر فـــضـــل الــهمـــســـافـــر امـــل تـــو رســـیـــد تـــا آمـــل
دمی رسید که هر شوق از او رسد به مشوقشـهی رسـید کز او طـوق می شـود هر غل
حــطــام داد از ایــن جــیــفــه دایــه تــبـــدیــلدر آفـتــاب فـکـنـده ســت ظـل حــق غـلـغـل
از ایـن هـمـه بـگـذر بـی گـه آمـدسـت حـبـیـبشـبـم یقـین شـب قـدرسـت قـل للیلی طـل
چـو وحـی سـر کند از غیب گوش آن سر بـاشاز آنـک اذن مـن الـراس گــفــت صــدر رســل
تــو بــلـبــل چــمـنـی لـیـک مـی تــوانـی شـدبـه فـضـل حـق چـمن و بـاغ بـا دو صـد بـلبـل
خـــدای را بـــنــگـــر در ســـیــاســـت عـــالــمعـــقــول را بـــنــگــر در صـــنــاعـــت انــمــل
چـو مسـت بـاشد عاشق طمع مکن خـمشیچـو نـان رسـد بـه گـرسـنه مـگـو کـه لـاتأکـل
ز حــرف بــگـذر و چــون آب نـقـش هـا مـپــذیـرکه حرف و صوت ز دنیاست و هست دنیا پـل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج