فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٥١: بسی گفتم ترا گر یاد باشد

بــســی گـفــتــم تــرا گــر یـاد بــاشــدکه دم بـی یاد جـانان بـاد بـاشـددل ویـران بــعــشــق تــســت مـعـمـورجهان ای جـان بـعدل آبـاد بـاشدخـلاف عـش…

بــســی گـفــتــم تــرا گــر یـاد بــاشــدکه دم بـی یاد جـانان بـاد بـاشـد
دل ویـران بــعــشــق تــســت مـعـمـورجهان ای جـان بـعدل آبـاد بـاشد
خـلاف عـشـق کردن کـار نفـس اسـتخــلــاف هـود کــار عــاد بــاشــد
همـه کـس را نـبـاشـد جـوهـر عـشـقهـمـه آهـن کـجـا پــولـاد بــاشـد
کسی کو نیست عاشق آدمی نیستچو شاهین صید نکند خاد بـاشد
تـویی سـلطـان حـسـن و بـنده تـسـتکسـی کز هر دو کون آزاد بـاشـد
تــرا عـاشـق بــسـی و مـن از ایـشـانچــنـانـم کـز الـوف آحــاد بــاشـد
عـجــب نـبــود کـه شــیـریـن شــکـر رابـهر خـانـه مـگـس فـرهاد بـاشـد
زمـن گـر زر سـتـانـی نـیـسـت بـی دادوگـر جـانـم سـتـانـی داد بــاشـد
دریــن ره تــرک نــان آب حــیــوتــســتکه خون خویش خوردن زاد باشد
کتـب شـویم چـو کودک تـخـتـه خـویشمرا گر عشـق تـو اسـتـاد بـاشـد
بـــر مــن آیــت قــرآن عــشـــقــســـتحـدیثـی کش بـتـو اسـناد بـاشد
بـحـضـرت سـیف فـرغـانی سـخـن بـردبـبـذل زر سـخـی مـعـتـاد بـاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج