فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٥٠: پیام کرد مرا بامداد بحر عسل

پــیـام کــرد مـرا بــامـداد بــحــر عــســلکه موج موج عسل بین به چشم خلق غزلبــه روزه دار نــیـایـد ز آب جــز بــانــگــیولیک عـاقـبـت آن بـانگ هم رس…

پــیـام کــرد مـرا بــامـداد بــحــر عــســلکه موج موج عسل بین به چشم خلق غزل
بــه روزه دار نــیـایـد ز آب جــز بــانــگــیولیک عـاقـبـت آن بـانگ هم رسـد بـه عـمل
سماع شرفه آبـست و تـشنگان در رقصحــیـات یـابــی از ایـن بــانــگ آب اقــل اقــل
بـگـوید آب ز مـن رسـتـه ای بـه مـن آییبـــه آخـــر آن جـــا آیــی کــه بـــوده ای اول
به جان و سر که از این آب بر سر ار ریزدهـزار طــره بــرویـد ز مـشــک بــر ســر کــل
شراب خوار که نامیخت بـا شراب این آبکـشـد خـمـار پــیـاپــی تـو بــاش لـاتــعـجـل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج