فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٥٠: تا به عزم صید آن بی باک می آید برون

تــا بــه عــزم صــیـد آن بــی بــاک مـی آیـد بــرونخـون ز چـشـم حـلقـه فـتـراک می آید بـرونتــنـگـدســتــی راسـت لـازم گـریـه بــی اخــتــیـاروقت بی …

تــا بــه عــزم صــیـد آن بــی بــاک مـی آیـد بــرونخـون ز چـشـم حـلقـه فـتـراک می آید بـرون
تــنـگـدســتــی راسـت لـازم گـریـه بــی اخــتــیـاروقت بی برگی سرشک از تاک می آید برون
می خورد چون عیسی از سرچشمه خورشید آبهـر نـهـالـی کـز زمـیـن پــاک مـی آیـد بــرون
نـیـســت مـمـکــن دود را آتــش عــنـانـداری کـنـدآه بــی تــاب از دل غـمـنـاک مـی آیـد بــرون
نـــاتـــوانــان را شـــود مـــوج حـــوادث بـــال و پـــرسـالم از بـحـر خـطـر خـاشـاک می آید بـرون
خـواجـه مـی آیـد بـرون از فـکـر دنـیـای خـسـیـسدانــه قــارون اگــر از خــاک مــی آیــد بـــرون
مـی شــود از شــعـلـه غـیـرت دل خــورشــیـد آبچـون عـرق زان روی آتـشـناک می آید بـرون
از ضـعـیفـان مـی شـود روشـن چـراغ سـرکـشـانبـال آتـش از خـس و خـاشـاک می آید بـرون
زاهــدان را نــیــســـت آه و نـــالـــه تـــر دامـــنــاندود بـیـش از هـیـزم نـمـنـاک مـی آیـد بــرون
جوش مستی می کند ما را خلاص از حبـس خاکدسـت سـاغـر گـیر مـا از تـاک مـی آید بـرون
صـبـح عـشـرت مـی کـنـنـدش نـام، این نـادیدگـانآه ســردی کــز دل افــلــاک مــی آیـد بــرون
رزق اگـر بــر آدمـی عـاشـق نـمـی بــاشــد، چــرااز زمـین گـندم گـریبـان چـاک مـی آید بـرون؟
نیسـت صـائب کـار هر کـس سـینـه بـر آتـش زدناز دو صد عاشق یکی بی بـاک می آید برون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج