فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٤

در بـاغ دهر چـون گـل گـر سـربـسـر جـمالـیدر روز زنـدگـانـی گـر جــمـلـه مـه چــوســالـیبــا لـطـف طـبــع اگـرچـه در قـلـب روح روحـیبـا حـسـن روی اگر چ…

در بـاغ دهر چـون گـل گـر سـربـسـر جـمالـیدر روز زنـدگـانـی گـر جــمـلـه مـه چــوســالـی
بــا لـطـف طـبــع اگـرچـه در قـلـب روح روحـیبـا حـسـن روی اگر چـه بـر روی حـسن خـالی
این نکـتـه نیسـت دعـوی نـزدیک اهل مـعـنیکـز مـن چـو دور مـانـدی ریحـان بـی سـفـالـی
گرچـه بـشه نشانی لشکرشکن چـو سـامیورچــه بــپــهـلـوانـی رســتــم هـنـر چــو زالـی
بـی جـان حـسـن مـعـنـی صـورت بـکـار نـایـدگـر تــو جــمـال یـوســف یـا یـوسـف جــمـالـی
تــــا بــــدر تـــام گـــردی از آفـــتـــاب دانـــشهر روز (نور) می گـیر اکـنون کـه چـون هلـالـی
روحـسـت عـلم و در تـن جـان قالبـسـت او راکـس را مـبــاد نـفـســی از روح عــلـم خــالـی
چــون خــانـه نـهـادت زیـن دانـه خــالــی آمـدکـر جـامه شـعـرپـوشـی چـون کـاه در جـوالـی
از عــلـمـهـای قـالـی اصــلـاح حــال مـی کـنتــا رمــزهـای حــالــی دانـی ز نـقــش قــالــی
تـا مـی زنـد طـبـیـعـت بــر چـنـگ لـهـو نـاخـنزاسـتـاد هـمـچـو بــربـط مـحـتـاج گـوشـمـالـی
تـــو ذره حـــقـــیـــری واز آفـــتـــاب عـــرفـــانگـر تــو شـرف پــذیـری خـورشـیـد بــی زوالـی
مـی جـوی تـا نـمـانی بـی حـاصـل از مـکـارممـی کـوش تـا نـبـاشـی بـی بـهـره از مـعـالـی
بـا اهل جهل منشین کآن پـایه یی است نازلبا اهل علم بنشین کین مجلسی است عالی
خوش گوی باش با خلق از هر دری که گوییخـارج مـنـال چـون نـی از هـر دمـی کـه نـالـی
مـحــبــوب مـردم آمـد عــاقــل بــنـرم گــویـیشـایسـتـه شـکر شـد طوطی بـخـوش مقالی
فـــارغ مــبـــاش یــکـــدم از بـــنــدگــی ایــزداکـنون کـه چـون مـن آزاد از بـنـد جـاه و مـالـی
فــردا کــه دل ز غــصــه دنــیــا خـــراب گــرددانــدوه دیـن نــیــارد گــشــتــن در آن حــوالــی
مـال و عـیـال ایـنـجـا بـی شـک وبــال مـردنـدشــاذ آنـک بــگــذرانـد عــمـری بــبــی وبــالـی
از بـهـر مـال قـارون چـون گـنـج در زمـین شـدبــر چـرخ چــارم آمـد عـیـسـی ز بــی عـیـالـی
هـر بـاطـلـی کـه کـردی از بـهـر آن بـمـحـشـرمی دان یقـین کـه از حـق در مـعـرض سؤالـی
از بــحــر خـاطـر خـود چــنـدیـن در نـصـیـحــتبـــر تـــو نــثـــار کـــردم از نــظـــم ایــن لآلـــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج