فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٤: مست عشقت بخود نیاید باز

مسـت عشقت بـخـود نیاید بـازور بـبـری سرش چو شمع بـگازای بـنـیکـی ز خـوب رویـان فـردوی بـخـوبـی ز نـیـکـوان مـمـتـازهرکه در سایه تو بـاشد نیستروز او را…

مسـت عشقت بـخـود نیاید بـازور بـبـری سرش چو شمع بـگاز
ای بـنـیکـی ز خـوب رویـان فـردوی بـخـوبـی ز نـیـکـوان مـمـتـاز
هرکه در سایه تو بـاشد نیستروز او را بآفـــــتـــــاب نـــــیـــــاز
هرکه را عـشـق تـو طـهارت داددر دو عـالـم نـیافـت جـای نـمـاز
قبله چون روی تست عاشق رادل بـسوی تـو بـه که رو بـحجاز
عشـق تـو در درون ما ازلیسـتمـا نه اکـنـون همـی کـنیم آغـاز
هیچ بـی درد را نخـواهد عشقهـیـچ گـنـجـشـک را نـگـیرد بـاز
عشق بـر من بـبست راه وصالشـیر بـر سـگ نمی کـند در بـاز
تـا سـخـن از پـی تـو می گـویمبــلــبــل از بــهـر گــل کــنـد آواز
عشق سلطان قاهرسـت و کندصـد چــو مـحـمـود را غـلـام ایـاز
هـمـچـو فـرهـاد بــی نـوایـی راعـشـق بـا خـسـروان کـند انبـاز
هرکـه از بـهر تـو نگفـت سـخـنسخنش در حقیقت است مجـاز
دلــم از قــوس ابـــروت آن دیــدکــه هـدف از کــمــان تــیـرانـداز
بــتــو حـسـن تــو ره نـمـود مـرابـوی مشکسـت مشک را غماز
نـوبـت تـسـت سـیف فـرغـانـیبــسـخـن شـور در جـهـان انـداز
کآفـرین مـی کـنند بـر سـخـنـتشکر از مصر و سعدی از شیراز
ســوز اهـل نـیـاز نــشــنــاســدمـــتـــنـــعـــم درون پـــرده نـــاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج