فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٤: حیف است که سر در سر مینانکند کس

حـیف اسـت که سـر در سـر مینانکند کـسبــا دخـتــر رزعـیـش دوبــالـا نـکـنـد کـسزان پــیـش کـه در خـاک رود، قـطـره خـود راحیف است که پیوسته به دریا نکند…

حـیف اسـت که سـر در سـر مینانکند کـسبــا دخـتــر رزعـیـش دوبــالـا نـکـنـد کـس
زان پــیـش کـه در خـاک رود، قـطـره خـود راحیف است که پیوسته به دریا نکند کس
در گــرگ نــبـــیــنــد اثـــر جــلــوه یــوســفتــا آیـنـه خــویـش مـصــفــا نـکـنـد کــس
دیوانه درین شـهر گـران اسـت بـه سـنگـیچون سیل چرا روی بـه صحرا نکند کس؟
در چشم کند خانه، مگس را چو دهی رویبـا سـفـله همان بـه که مدارا نکـند کـس
حـال دل صائب ز جـبـین روشن و پـیداسـتاین آینه ای نیسـت که رسـوا نکـند کـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج