فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٤: از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها

از ایـن اقــبــالـگـاه خــوش مـشــو یـک دم دلـا تــنـهـادمی می نوش بـاده جـان و یک لحـظه شکر می خـابـه بـاطـن همچـو عقل کل بـه ظاهر همچـو تـنگ گلدمــی…

از ایـن اقــبــالـگـاه خــوش مـشــو یـک دم دلـا تــنـهـادمی می نوش بـاده جـان و یک لحـظه شکر می خـا
بـه بـاطـن همچـو عقل کل بـه ظاهر همچـو تـنگ گلدمــی الــهـام امــر قــل دمـی تــشــریـف اعــطــیـنـا
تــصـورهـای روحــانـی خــوشــی بــی پــشـیـمـانـیز رزم و بـــزم پـــنــهــانــی ز ســـر ســـر او اخـــفــی
مـلـاحـت هـای هـر چـهـره از آن دریـاسـت یک قـطـرهبه قطره سیر کی گردد کسی کش هست استسقا
دلـا زیـن تـنـگ زنـدان هـا رهـی داری بــه مـیـدان هـامـگـر خـفـتـه سـت پــای تــو تــو پــنـداری نـداری پــا
چه روزی هاست پنهانی جز این روزی که می جوییچـه نان ها پـخـتـه اند ای جـان بـرون از صـنعـت نانبـا
تــو دو دیــده فــروبـــنــدی و گــویــی روز روشــن کــوزند خـورشید بـر چـشـمت که اینک من تـو در بـگشـا
از این سـو می کـشـانندت و زان سـو می کشـانندتمـــرو ای نـــاب بـــا دردی بـــپـــر زیــن درد رو بـــالـــا
هـر انـدیـشـه کـه مـی پـوشـی درون خـلـوت سـینـهنـشـان و رنـگ انـدیـشـه ز دل پـیـداسـت بـر سـیـمـا
ضـمـیر هر درخـت ای جـان ز هر دانه کـه مـی نوشـدشـود بــر شــاخ و بــرگ او نـتــیـجــه شـرب او پــیـدا
ز دانـه سـیـب اگـر نـوشـد بــرویـد بـرگ سـیـب از ویز دانـه تــمـر اگـر نـوشــد بــرویـد بــر ســرش خــرمـا
چـنـانـک از رنـگ رنـجـوران طـبـیـب از عـلـت آگـه شـدز رنـگ و روی چـشـم تـو بــه دیـنـت پــی بــرد بــیـنـا
بــبــیــنــد حــال دیــن تــو بــدانــد مــهــر و کــیـن تــوز رنــگــت لــیـک پــوشــانــد نـگــردانــد تــو را رســوا
نـظــر در نـامـه مـی دارد ولـی بــا لـب نـمـی خــوانـدهـمـی دانـد کـز این حـامـل چـه صـورت زایـدش فـردا
وگــر بــرگــویــد از دیــده بــگــویــد رمــز و پــوشــیـدهاگـــر درد طـــلــب داری بـــدانــی نــکـــتـــه و ایــمــا
وگـر درد طــلـب نـبــود صــریـحــا گـفــتــه گـیـر ایـن رافـســانـه دیـگـران دانـی حــوالـه مـی کـنـی هـر جــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج