فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٤٩: راز عاشق از لب خاموش می آید برون

راز عــاشــق از لــب خــامـوش مـی آیـد بــروندود زود از آتــش خـس پــوش مـی آیـد بــروناز رگ ابـری پـر از گـوهـر شـود چـنـدیـن صـدفیک زبـان از عـهـده …

راز عــاشــق از لــب خــامـوش مـی آیـد بــروندود زود از آتــش خـس پــوش مـی آیـد بــرون
از رگ ابـری پـر از گـوهـر شـود چـنـدیـن صـدفیک زبـان از عـهـده صـد گـوش مـی آیـد بـرون
زان بـه روی دست جـا بـخشند مستـان جام راکـز حـریم مـیکـشـان خـامـوش مـی آید بـرون
حــســن او از خــلـوت آیـیـنـه بــا آن مـحــرمـیاز کـمـال شـرم شـبـنـم پـوش مـی آیـد بـرون
قامتـش قلاب گشـت و از سـرش غـفلت نرفتخواجه را این پنبه کی از گوش می آید برون؟
دیده های پاک، تر دست است در ایجاد حسنهـالـه را ایـنـجـا مـه از آغـوش مـی آیـد بــرون
در کـهنسـالی جـوانتـر گشـت صـائب فـکـر منزیـن تـه خـم بــاده سـرجـوش مـی آیـد بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج