فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٤٩: اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال

اگــر درآیـد نــاگــه صــنــم زهــی اقــبــالچو در بـتـان زند آتـش بـتـم زهی اقبـالچنانک دی ز جمالش هزار توبـه شکستاگر رسـد عـجـب امروز هم زهی اقـبـال…

اگــر درآیـد نــاگــه صــنــم زهــی اقــبــالچو در بـتـان زند آتـش بـتـم زهی اقبـال
چنانک دی ز جمالش هزار توبـه شکستاگر رسـد عـجـب امروز هم زهی اقـبـال
نـشـسـتــه انـد در اومـیـد او قـطـار قـطـاراگـر ز لـطـف نـمـایـد کـرم زهـی اقـبــال
میان لشـکر هجـران که تـیغ در تـیغـسـتسـپـاه وصـل بـرآرد عـلـم زهـی اقـبــال
هـزار گـل بـنـمـاید کـه خـار مـسـت شـودهـزار خـنـده بــرآرد ز غـم زهـی اقـبــال
به رغم حرص شکم خوار خوان نهد با دلهزار کاسه کشد بی شکم زهی اقبال
چو عشق دست بـرآرد سبـک شود قالبدود بـگـرد فـلـک بـی قـدم زهی اقـبـال
چـو صبـحدم بـرسد شاه شمس تـبـریزیچو آفتـاب جهان بـی حشم زهی اقبـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج