فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٤٩: ازرخت در نظرم باغ وگلستان آید

ازرخــت در نـظـرم بــاغ وگـلـســتــان آیـدوز لـبـت در دهـنـم چـشـمـه حـیوان آیـدروی خـوب تـو گر اسلام کند بـروی عرضهمچو دین بت شکند کفر ومسلمان آیدگر …

ازرخــت در نـظـرم بــاغ وگـلـســتــان آیـدوز لـبـت در دهـنـم چـشـمـه حـیوان آیـد
روی خـوب تـو گر اسلام کند بـروی عرضهمچو دین بت شکند کفر ومسلمان آید
گر رخ خـویش بـعشـاق نمایی یک شـبدر مه روی تـو ای دوست چـه نقصان آید
آفـتـابـی چـوتـو بـا خـویشـتـن آرد بـر مـنروز وصـلـت چـو شـب هـجـر بـپـایـان آید
بـرسر کوی تـو بـسیار چـو من می گردندمـگـس آنـجـا کـه شـکـر دیـد فـراوان آیـد
گـوی میدان تـمـاشـاش زنخـدان تـو بـسگـر دلی در خـم آن زلـف چـو چـوگـان آید
کـامـش از دادن جـان تـلـخ نـگـردد هـرگـزلـب شـیـریـن تــو آن را کـه بــدنـدان آیـد
بـا نـسـیم سـر زلـف تـو بـتأثـیر یکـیسـتبـوی پـیـراهـن یوسـف کـه بـکـنـعـان آیـد
مرگ را حکم روان نیست برآن کس کو رابــهــر بــیـمــاری دل درد تــو درمــان آیـد
بـی غم عشـق تـو دایم منم از طـاعـتـهاهمچـو عاصی که گنه کرد وپـشیمان آید
بـر زر وسـیـم زنـم سـکـه دولـت چـو مـراخـطـبـه شـعـر بـنام چـوتـو سـلـطـان آید
سـخـن آورده عشقسـت نه پـرورده طبـعهمـه داننـد کـه این گـوهر از آن کـان آید
سیف فرغانی پـیوسته سخن شیرین گوتــا پــسـنـدیـده آن خـسـرو خـوبــان آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج