فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٤٨: دل کجا از چنگ آن طناز می آید برون؟

دل کـجــا از چــنـگ آن طــنـاز مـی آیـد بــرون؟کبـک کی از عهده شهبـاز می آید بـرون؟نـام شــاهـان از اثــر در دور مـی مــانـد مــداماز لـب جــام جـم ای…

دل کـجــا از چــنـگ آن طــنـاز مـی آیـد بــرون؟کبـک کی از عهده شهبـاز می آید بـرون؟
نـام شــاهـان از اثــر در دور مـی مــانـد مــداماز لـب جــام جـم ایـن آواز مـی آیـد بــرون
می شـود از سـرزنش سـوز محـبـت شـعله ورشـمـع روشـن از دهان گـاز می آید بـرون
از حـوادث هر که را سـنگی بـه مینا می خـورداز دل خــونـگــرم مــا آواز مــی آیـد بــرون
از جـفـای چـرخ کـجـرو می شـود دل صـیقـلیزنــگ از آیـیـنـه در پــرداز مــی آیـد بــرون
یار دمـسـازی مـگـر چـون نی بـه فـریادم رسـدورنه از یک دسـت کـی آواز می آید بـرون
از جـفـای چـرخ کـجـرو می شـود دل صـیقـلیزنــگ از آیـیـنـه در پــرداز مــی آیـد بــرون
یار دمـسـازی مـگـر چـون نی بـه فـریادم رسـدورنه از یک دسـت کی آواز می آید بـرون؟
بـا عصایی لشـکر فرعون را موسـی شکسـتسحـر کی از عهده اعجـاز می آید بـرون؟
چـون بـرون آمد بـه عزت یوسف از زندان تـنگ؟حرف ازان لبها به چندین ناز می آید بـرون
آنچـنان کـز بـرگ گـل بـی پـرده گـردد بـوی گلبـیشـتـر از پـرده پـوشی راز می آید بـرون
بی محرک می شود صائب سخنور نکته سنجنغمه بی مضراب اگر از ساز می آید برون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج