فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٤٧: پای ما تا از گل تعمیر می آید برون

پــای مـا تــا از گــل تــعــمـیـر مـی آیـد بــرونجـوی خـون از پـنـجـه تـدبـیـر مـی آیـد بــروننـیسـت مـهـر مـادری در طـینـت گـردون، چـراصبح را بی خود…

پــای مـا تــا از گــل تــعــمـیـر مـی آیـد بــرونجـوی خـون از پـنـجـه تـدبـیـر مـی آیـد بــرون
نـیسـت مـهـر مـادری در طـینـت گـردون، چـراصبح را بی خود ز پستان شیر می آید برون؟
تــا کــنــد دیـوانــه ای را در مــحــبــت پــایـدارخـون ز چـشـم حـلـقـه زنـجـیر مـی آید بـرون
مـی جــهـد از ســیـنـه پــر نـاوک مـن آه گـرمزین نیسـتـان عاقبـت این شـیر می آید بـرون
ابــر رحــمـت سـایـه انـدازد اگـر بــر خــاک مـاتـا قـیـامـت سـبـزه شـمـشـیر مـی آید بـرون
هر کـجـا تـدبـیر می چـیند بـسـاط مـصـلـحـتاز کـمـیـن بــازیـچــه تــقــدیـر مـی آیـد بــرون
آنچـه من از شکوه در دل بـر سر هم چیده امکـی زبــان از عـهـده تـقـریـر مـی آیـد بــرون؟
می کند آواره یک کج بـحـث چـندین راست رایک کـمـان از عـهـده صـد تـیـر مـی آیـد بـرون
خامه جان بخش صائب چون شود صورت نگارآب خـضـر از چـشـمـه تـصـویر مـی آیـد بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج