فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٤٦: یار ار بچشم مست سوی ما نظر کند

یار ار بـچـشـم مسـت سـوی ما نظـر کـنددل پـیش تـیغ غـمزه او جـان سـپـر کندآن کــو زکــبــر مـی نـنـهـد پــای بــر گـهـربـرمن که خاک کوی شدم کی گذر کندب…

یار ار بـچـشـم مسـت سـوی ما نظـر کـنددل پـیش تـیغ غـمزه او جـان سـپـر کند
آن کــو زکــبــر مـی نـنـهـد پــای بــر گـهـربـرمن که خاک کوی شدم کی گذر کند
بـــی مــهــر مــاه طــلــعــت او آفــتــاب راآن نور نی کـه مـشـعـلـه صـبـح بـرکـند
ای دوسـت دسـت تـربـیت ولطـف وا مگیرزآنکس که حـق گزاری پـایت بـسـر کند
جــویـای روز وصـل تــرا خـواب شـد حــراممشتاق مه بـشب چو ستاره سهر کند
مارا هوای عشق تـو از جـای بـبـرد وخـاکگـر همرهی چـو بـاد بـیابـد سـفـر کـند
گر ماجـرای عـشـق تـو زین سـان بـود دروصــوفــی روح خــرقـه قـالـب بــدر کـنـد
در راه عـشـق مرد چـو مـالـی زدسـت دادخـاکـی کـه زیـر پـاش بــود کـار زر کـنـد
هجـر تـو گر بـسوختـن دل چو آتـش استآتـش زسـوز سـینه عـاشـق حـذر کـنـد
آتــش بــروزهـا نـکــنـد آنـچــه در شــبــیعــاشــق بآب دیـده و آه ســحــر کــنـد
ناخفته شب زشوق تو آن روز دست وصلدر دامـنـت زند کـه سـر از خـاک بـرکـند
ای بــخــت ازآن مـکـارم آنـک تــوقـعـسـتصعبست اگر بگویم وسهلست اگر کند
چــون تــلـخ کـام کـرد مـن شـور بــخـت راانـدر دهانم از لـب شـیرین شـکـر کـنـد
وصـل نگـار کـو کـه مـرا وقـت خـوش شـودفـصـل بـهـار کـو کـه درخـتـی زهر کـنـد
امـــیـــدوار بـــاش بـــروز وصـــال ســـیــفمی دان یقـین کـه ناله شـبـها اثـر کـند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج