فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٤٦: چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال

چـگـونـه بــرنـپــرد جــان چـو از جـنـاب جــلـالخطاب لطف چو شکر بـه جان رسد که تـعالدر آب چـون نـجــهـد زود مـاهـی از خـشـکـیچـو بـانگ موج بـه گوشش رس…

چـگـونـه بــرنـپــرد جــان چـو از جـنـاب جــلـالخطاب لطف چو شکر بـه جان رسد که تـعال
در آب چـون نـجــهـد زود مـاهـی از خـشـکـیچـو بـانگ موج بـه گوشش رسد ز بـحـر زلال
چــرا ز صـیـد نـپــرد بــه سـوی سـلـطـان بــازچـو بــشـنـود خـبــر ارجـعـی ز طـبـل و دوال
چــرا چــو ذره نـیـایـد بــه رقـص هـر صــوفــیدر آفـــتـــاب بــــقـــا تـــا رهـــانـــدش ز زوال
چنان لطافت و خوبی و حسن و جان بخشیکـسـی از او بـشـکیبـد زهی شـقـا و ضـلال
بـپـر بـپـر هلـه ای مـرغ سـوی معـدن خـویشکـه از قـفـص بــرهـیـد و بــاز شـد پــر و بــال
ز آب شـور ســفـر کـن بــه سـوی آب حــیـاترجـوع کن بـه سـوی صـدر جـان ز صـف نعال
بـرو بـرو تـو کـه مـا نـیـز مـی رسـیم ای جـاناز ایـن جـهـان جــدایـی بــدان جـهـان وصـال
چـو کـودکـان هله تـا چـند ما بـه عـالـم خـاککنیم دامن خـود پـر ز خـاک و سنگ و سفال
ز خــاک دســت بــداریـم و بــر ســمــا پــریـمز کــودکــی بــگــریــزیـم ســوی بــزم رجــال
مبـین کـه قـالـب خـاکـی چـه در جـوالت کـردجـــوال را بـــشــکــاف و بـــرآر ســر ز جــوال
بـه دسـت راسـت بـگـیـر از هـوا تـو این نـامـهنه کـودکـی کـه ندانی یمـین خـود ز شـمـال
بــگــفــت پــیـک خــرد را خــدا کــه پــا بــرداربـگفت دسـت اجـل را که گوش حـرص بـمال
نــدا رســـیــد روان را روان شــو انــدر غــیــبمــنـال و گــنـج بــگــیـر و دگــر ز رنـج مــنـال
تــو کــن نــدا و تــو آواز ده کــه ســلــطــانـیتو راست لطف جواب و تو راست علم سؤال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج