فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٤٦: مو اگر از کاسه فغفور می آید برون

آه حــسـرت از دل پــیـران جــهـد بــی اخــتــیـارتیر صائب زین کمان بی زور می آید بـرونمــو اگــر از کــاســه فــغــفــور مــی آیــد بــرونبـاد نـخـوت …

آه حــسـرت از دل پــیـران جــهـد بــی اخــتــیـارتیر صائب زین کمان بی زور می آید بـرون
مــو اگــر از کــاســه فــغــفــور مــی آیــد بــرونبـاد نـخـوت از سـر مـغـرور مـی آیـد بـرون
رحـم ازین دلهای سـنگین هم تـراوش می کـنداشـک اگر از دیده های کور می آید بـرون
حد شرعی مست بی حد را نمی آرد به هوشدار کـی از عـهده مـنصـور مـی آید بـرون؟
گـفـتــگـوی راســت روشــن مـی کـنـد آفــاق رااز دهـان صـبـح صـادق نـور مـی آید بـرون
پـرده عـیـب کـسـان را هـر کـه ایـنـجـا مـی دردبی کفن در روز حشر از گور می آید برون
نـیـسـت حـرف عـشـق را تأثـیـر در افـسـردگـانبی نمک ماهی ز بـحر شور می آید برون
در دل مــن کــرد حـــشــر آرزو آن خـــط ســبـــزاز زمـین در نـوبـهـاران مـور مـی آیـد بـرون
شـرم عـشـق پـاک در خـلـوت یکـی گـردد هـزاراز حـریم وصـل دل مـهجـور مـی آید بـرون
حـرص مـردم در کـهنسـالـی دو بـالـا می شـودبـال و پـر وقت رحـیل از مور می آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج