فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٤٤: شد پی این لولیان در حرم ذوالجلال

شـد پـی این لـولـیان در حـرم ذوالـجـلـالچشمه و سبزه مقام شوخی و دزدی حلالرهزنی آن کـس کـند کو نشـناسـد رهیخــانـه دغـل او بــود کـو نـشـنـاسـد جــمـال…

شـد پـی این لـولـیان در حـرم ذوالـجـلـالچشمه و سبزه مقام شوخی و دزدی حلال
رهزنی آن کـس کـند کو نشـناسـد رهیخــانـه دغـل او بــود کـو نـشـنـاسـد جــمـال
اهل جـهان عنکبـوت صید همه خـرمگسهـیـچ از ایـشــان مـگــو تــام نـگــیـرد مـلـال
دزد نهان خـانه را شـاهد و غماز کیسـتچــهـره چــون زعـفـران اشــک چــو آب زلـال
اشـک چـرا مـی دود تـا بـکـشـد آتـشـیزرد چــرا مـی شـود تــا بــکـنـد وصـف حــال
اشک و رخ عاشـقان می کشـدت که بـیاپــیـشــگـه عـشــق رو خــیـز ز صــف نـعــال
زردی رخ آینه سـت سـرخـی معشوق رااشک رقم می کشـد بـر صحـف خـط و خـال
این همه خوبی و کش بر رخ خاک حبشتــافــتــه از مــاه غــیـب پــرتــو نــور کــمــال
صبـر کن این یک دو روز بـا همه فر و فروزبـــازرود ســـوی اصــل بـــازکــنــد اتـــصـــال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج