فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٤٤: اختر ازخدمت قمر دورست

اخــتـــر ازخــدمــت قــمــر دورســتمگس از صـحـبـت شـکر دورسـتمــا ز درگــاه دوســت مــحــرومــیـمتـشنه مسکین از آبـخـور دورستپــــای مــــا از زیــــ…

اخــتـــر ازخــدمــت قــمــر دورســتمگس از صـحـبـت شـکر دورسـت
مــا ز درگــاه دوســت مــحــرومــیـمتـشنه مسکین از آبـخـور دورست
پــــای مــــا از زیــــن حــــضــــرت اوراست چـون آسمان زسر دورست
هـمـچـو پــروانـه مـی زنـم پـر وبــالگرچـه آن شـمعم از نظر دورسـت
پــادشــاهـان چــه غـم خــورنـد اگـرگـربـه از خـانه سـگ زدر دورسـت
در فــراق تــو ای پــســر هــســتــمهمچـو یوسف که از پـدر دورسـت
یـوســف عــهـدی و مــنــم بــی تــوهمچـو یعـقوب کز پـسـر دورسـت
تــو بــدســت کــرم کــنــم نــزدیــککی به پای من این سفر دورست
جـهد کـردم بـسـی ولـی چـه کـنـمبـخـت و کوشش زیکدگر دورسـت
اندرین حـال حـکـمـتـی عـجـبـسـتبــنـده از خـدمـت تـو گـر دورسـت
هرکـه نـزدیک نـیسـت بـا سـلـطـانازبــلــا ایــمــن ازخــطــر دورســت
شـاخ اگـر هـســت بــر درخــت درازدسـت کـوتـاهـم از ثـمـر دورسـت
بــی تــو در دیـگــران نــظــر نـکــنـمکـه مـعـانـی ازیـن صـور دورســت
خشک لب بی تو سیف فرغانیستزآن از انـشـای شـعـرتــر دورسـت
شـایـد از خــانـه پــر عـســل نـکـنـدنـحـل چـون از گـل وزهـر دورسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج