فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٤٤: آه کی از جان دردآلود می آید برون

آه کـــــی از جـــــان دردآلـــــود مـــــی آیــــد بـــــرونکز خس و خاشاک هستی دود می آید بـرونسوخت خونم در رگ و پی بس که از سودا چو شمعگر زنی نشتـر …

آه کـــــی از جـــــان دردآلـــــود مـــــی آیــــد بـــــرونکز خس و خاشاک هستی دود می آید بـرون
سوخت خونم در رگ و پی بس که از سودا چو شمعگر زنی نشتـر بـه دسـتـم، دود می آید بـرون
چــون خــلـیـل آن را کـه حــفــظ حــق هـواداری کـنـدتــازه و تــر ز آتــش نــمــرود مــی آیــد بــرون
نــیــســـت بـــی آه نــدامــت ســیــنــه تـــردامــنــانبــیـشــتــر از هـیـزم تــر دود مــی آیـد بــرون
شـمـع رخـسـار تـو از بــس پـرده سـوز افـتـاده اسـتپــرتــوش از روزن مــســدود مــی آیــد بــرون
نــیــســـت تـــنــهــا مــشــرق آه نــدامــت لــب مــراکـز سـراپـایم چـو مـجـمـر دود مـی آیـد بـرون
پــــرده خـــواب اســـت از رفـــتــــار مـــانـــع پــــای راچون نگه زان چشم خواب آلود می آید برون؟
دامــن دشـــت جـــنــون را گـــردبـــادی مــی شـــودآهـم از دل بـس کـه گـردآلـود مـی آیـد بــرون
سـرمـه کـن شـبـهـای هـجـران را کـز ایـن ابـر سـیـاهعـاقـبــت آن اخـتــر مـسـعـود مـی آیـد بــرون
از هــزاران بــنــده مــقــبــل، یـکــی هــمــچــون ایــازنیک بـخـت و عـاقـبـت مـحـمود می آید بـرون
مــشــرق آن مــاه تــابــان اســت دلــهــای دو نــیــمزین صـدف آن گـوهـر مـقـصـود مـی آید بـرون
صــائب از ریـزش پــریـشــانـی نـمــی بــیـنــد کــریـمزر چـو گـل از دسـت اهل جـود مـی آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج