فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٤٢: غم ز محنت خانه من شاد می آید برون

غـم ز مـحـنت خـانه من شـاد می آید بـرونســیـل از ویـرانــه ام آبــاد مــی آیـد بــروندامن دولـت بـه آسـانی نمی آید بـه دسـتایـن هـمـا از بـیـضـه فـولـ…

غـم ز مـحـنت خـانه من شـاد می آید بـرونســیـل از ویـرانــه ام آبــاد مــی آیـد بــرون
دامن دولـت بـه آسـانی نمی آید بـه دسـتایـن هـمـا از بـیـضـه فـولـاد مـی آیـد بـرون
از غـم عـشـاق حـسـن لاابـالی فارغ اسـتبـا هـزاران طـوق، سـرو آزاد مـی آید بـرون
تـا گشاید عقده ای از زلف آن مشکین غزالخون ز چشم شانه شمشاد می آید برون
در دل سنگین شیرین جـای خود وا می کندهر شـرر کـز تـیشـه فـرهـاد مـی آید بـرون
از خـشـن پـوشـان فریب نرم گفتـاری مخـورکـاین صـفـیر از خـانـه صـیاد مـی آید بـرون
خـنده دلهای بـی غـم می کند دل را سـیاهعاشق از سـیر چـمن ناشاد می آید بـرون
هر که زانو ته کند چون زلف در دیوان حسندر فـنـون دلـبــری اسـتــاد مـی آیـد بــرون
از در و دیوار مـحـنت خـانه مـن چـون جـرسصـائب از شـور جـنون فـریاد مـی آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج