فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٤١: گوهر راز از دل بی تاب می آید برون

گــوهــر راز از دل بـــی تـــاب مــی آیــد بـــرونگـنج ازین ویرانه چـون سـیلاب می آید بـرونخـورده ام از بـس کـه خـون دل ز جـام زنـدگـیگر به خاکم خط کش…

گــوهــر راز از دل بـــی تـــاب مــی آیــد بـــرونگـنج ازین ویرانه چـون سـیلاب می آید بـرون
خـورده ام از بـس کـه خـون دل ز جـام زنـدگـیگر به خاکم خط کشی، خوناب می آید برون
بــســتــن لــب بــر در روزی کــنـد کــار کــلــیـدکـوزه از خـم پــر شـراب نـاب مـی آیـد بــرون
از مــیــان نــازک او گــر بـــرآیــد پـــیــچ و تـــابرشـتـه جـان هم ز پـیچ و تـاب مـی آید بـرون
می شود همچـشم مجـمر زود سقف خـانه امگـر چـنـیـن آه از دل بـی تـاب مـی آیـد بـرون
بـس که از سـوز دلم دیوار و در تـفسیده اسـتخـشـک از ویرانـه ام سـیلـاب مـی آیـد بـرون
روزیـش خـون جـگـر مـی گـردد از دریـای شـیـرهر که بی می در شب مهتاب می آید بـرون
هر که از ناقص عیاری نیسـت خـالص طاعتـشروســیـاه از بــوتــه مـحــراب مـی آیـد بــرون
از نـگـاه کــج دل نـازک بــه خــون غــلـطــد مـرااز زمـیـن مـن بــه نـاخــن آب مـی آیـد بــرون
از می گلگون یکی صـد شـد صـفـای عـارضـشگـوهـر شــهـوار خــوب از آب مـی آیـد بــرون
هر که صائب چون صدف بر لب زند مهر سکوتاز دهـانـش گـوهـر ســیـراب مـی آیـد بــرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج