فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٣: معشوق پریشان نظری راچه کند کس؟

معشوق پـریشان نظری راچه کند کس؟این صندل هر دردسری را چه کند کس؟آن بــه کـه صـبــا از سـر آن زلـف نـیـایـدغـماز پـریشـان خـبـری را چـه کند کس؟چشم هوس ا…

معشوق پـریشان نظری راچه کند کس؟این صندل هر دردسری را چه کند کس؟
آن بــه کـه صـبــا از سـر آن زلـف نـیـایـدغـماز پـریشـان خـبـری را چـه کند کس؟
چشم هوس از جنبش مژگان تو بستیمناخـن زن داغ جـگـری راچـه کـند کـس ؟
از زلف پـریشان رقمش دسـت کشیدیمسر حلقه هر فتـنه گری راچه کند کس؟
صائب نظر از دیده بـی اشک فرو بـستآخـر صـدف بـی گهری را چـه کند کس ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج