فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٣: ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد

ای دل اگـر کـم آیـی کـارت کـمـال گـیـردمـرغــت شــکــار گــردد صــیـد حــلـال گــیـردمـه مـی دود چـو آیـی در ظـل آفـتــابــیبــدری شــود اگـر چــه شــ…

ای دل اگـر کـم آیـی کـارت کـمـال گـیـردمـرغــت شــکــار گــردد صــیـد حــلـال گــیـرد
مـه مـی دود چـو آیـی در ظـل آفـتــابــیبــدری شــود اگـر چــه شــکــل هـلـال گـیـرد
در دل مقام سازد همچـون خیال آن کسکــانــدر ره حــقــیـقــت تــرک خــیــال گــیـرد
کـو آن خـلـیـل گـویـا وجــهـت وجـه حـقـاوان جــان گـوشــمـالـی کـو پــای مـال گـیـرد
این گـنده پـیر دنیا چـشـمـک زند ولـیکـنمـر چــشــم روشــنـان را از وی مـلـال گــیـرد
گر در بـرم کشـد او از سـاحـری و شـیوهانــدر بــرش دل مــن کــی پــر و بــال گــیــرد
گلگونه کرده است او تا روی چون گلم رابــویــش تــبـــاه گــردد رنــگــش زوال گــیــرد
رخ بـر رخش منه تـو تـا رویت از شهنشهمــانــنــد آفـــتـــابـــی نــور جـــلـــال گـــیــرد
چـه جـای آفـتـابــی کـز پــرتـو جـمـالـشصــد آفــتــاب و مـه را بــر چــرخ حــال گــیـرد
شـویان اولینش بـنگـر کـه در چـه حـالـندآن کــایـن دلــیـل دانــد نــی آن دلــال گــیــرد
ای صــد هـزار عــاقـل او در جــوال کـردهکــو عــقــل کــامـلـی تــا تــرک جــوال گـیـرد
خطی نوشت یزدان بـر خد خوش عذارانکز خط سیه تر است او کاین خط و خال گیرد
از ابـر خط بـرون آ وز خـال و عم جـدا شوتــا مـه ز طــلـعــت تــو هـر شــام فـال گـیـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج