فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٣٩: چون ز طرف باغ آن سرو روان آید برون

چــون ز طـرف بــاغ آن سـرو روان آیـد بــرونگل ز دنبـالش چـو سنبـل موکشان آید بـرونریـزد از خــون غــزالــان حــرم رنـگ شــکــارچـون بـه عـزم صـید آن ا…

چــون ز طـرف بــاغ آن سـرو روان آیـد بــرونگل ز دنبـالش چـو سنبـل موکشان آید بـرون
ریـزد از خــون غــزالــان حــرم رنـگ شــکــارچـون بـه عـزم صـید آن ابـرو کـمان آید بـرون
می گشاید جوی خون از مغز سنگ خاره راناله هر کس چـو نی از اسـتـخـوان آید بـرون
هر تـمنایی که پـخـتـم زیر گردون خـام شـدزین تـنـور سـرد هیهات اسـت نـان آید بـرون
خـامه من پـیشـتـر از نامه می گـردد تـمـامنی سوار از دشت پر آتش چسان آید برون؟
راز عـشـق از پـرده نـامـوس بــیـرون اوفـتـادچـون ز تـسـخـیر فـروغ مـه کـتـان آید بـرون؟
آه مــی آیــد بــرون از ســیـنــه پــر نــاوکــمهمـچـو شـیری کـز مـیان نیسـتـان آید بـرون
بـرنمی گردم بـه در بـستن ازین بـستانسرابـستـه ام همت که نخـل بـاغبـان آید بـرون!
سـایه میخـانه صـائب از سـر مـا کـم مـبـاد!هر کـه پـیر آید بـه این مـنزل جـوان آید بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج