فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٣٩: رفت عمرم در سر سودای دل

رفــت عــمــرم در ســـر ســودای دلوز غـم دل نـیـســتــم پــروای دلدل بــه قـصـد جـان مـن بــرخـاسـتـهمن نشسته تا چه باشد رای دلدل ز حـلقـه دین گـریزد …

رفــت عــمــرم در ســـر ســودای دلوز غـم دل نـیـســتــم پــروای دل
دل بــه قـصـد جـان مـن بــرخـاسـتـهمن نشسته تا چه باشد رای دل
دل ز حـلقـه دین گـریزد زانک هسـتحـلـقـه زلـفـیـن خـوبـان جـای دل
گــرد او گــردم کــه دل را گــرد کـــردکـو رســد فـریـادم از غـوغـای دل
خواب شب بر چشم خود کردم حرامتـا بـبـینم صـبـحـدم سـیمـای دل
قـد من همچـون کـمان شـد از رکـوعتــا بــبــیـنـم قـامـت و بــالـای دل
آن جـهان یک تـابـش از خـورشـید دلوین جـهان یک قطره از دریای دل
لـب بـبـنـد ایرا بـه گـردون مـی رسـدبـی زبـان هیهـای دل هیهـای دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج