فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٣٧: حسن رخ دوست جهان خوش کند

حسن رخ دوست جهان خوش کندیــاد لــب یـار دهــان خــوش کــنــدروی وخــط یـار چــو فــصــل بــهــاراز گل واز سـبـزه جـهان خـوش کندغــنـچــه لـعــل لـب او…

حسن رخ دوست جهان خوش کندیــاد لــب یـار دهــان خــوش کــنــد
روی وخــط یـار چــو فــصــل بــهــاراز گل واز سـبـزه جـهان خـوش کند
غــنـچــه لـعــل لـب او گــاه لـطــفخنده چـو گل بـا همگان خوش کند
کـام مـرا از لـب شـیـریـن خــویـشآن صـنـم چــرب زبــان خـوش کـنـد
ذکــر تــو هـرجــا کــه رود ای نـگـارحال دل خسته چو جان خوش کند
عشق تـو، ای سود همه مایه ات،گـر دل مـردم بــزیـان خــوش کــنـد
از کــرم ولــطــف تـــو در کــوی تــوسـگ دل درویش بـنان خـوش کـند
مـن چــه خــبــر دارم اگــر در خــلـاوصـل تـو عـیش دگران خـوش کـند
ســگ بــســر کـوی چــه دانـد اگـرگربـه دهن بـر سر خوان خوش کند
لـعـل لـب تـو بــکـسـان کـی رسـدشـهد تـو کـام مگسـان خـوش کند
تـو سخن عشق خو از سیف پـرسکز سـخـن عشق بـیان خـوش کند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج