فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٣٦: دلا این یک سخن از من نگه دار

دلـا ایـن یـک ســخــن از مـن نـگــه دارکــه جــان از بــنـدگـی تــن نـگـه داروصــیـت مـی کــنـم ســر دل خــویـشاگـــر جـــان تـــوام از مــن نــگــه د…

دلـا ایـن یـک ســخــن از مـن نـگــه دارکــه جــان از بــنـدگـی تــن نـگـه دار
وصــیـت مـی کــنـم ســر دل خــویـشاگـــر جـــان تـــوام از مــن نــگــه دار
تو شاهی، ملک عشق ونفس دشمنچـنان ملک از چـنین دشـمن نگه دار
زنـانـنـد ایـن هـمـه مـردان بـی عـشـقتو مردی چشم خویش از زن نگه دار
اگــــر دنــــیـــا هــــزاران مــــاه دارنــــدتـــو از مــهــتـــاب او روزن نــگـــه دار
زر خــشــکــش گــل تــر دامـنـانـســتزتـــر وخـــشــک او دامــن نــگــه دار
وگـــر روغـــن شـــود در جـــوی آبـــشچــراغ از دود ایـن گــلـخــن نـگــه دار
جــهــان را گــلــخــنــی پـــر دود دیــدمتـو چـشـم از دود این گـلخـن نگه دار
کـلـاه دولـتـش شـمـشـیر سـرهاسـتتــو از شــمـشــیـر او گـردن نـگـه دار
دل درویـــش گــــنـــج گــــوهـــر آمــــداگـر دسـتـت دهد مـشـکـن نـگـه دار
نـگـویـم ســیـف فـرغــانـی مـگـو هـیـچزبــان خــویـش در گــفــتــن نـگـه دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج