فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٣٥: چه کارستان که داری اندر این دل

چه کارستان که داری اندر این دلچه بت ها می نگاری اندر این دلبـــهــار آمــد زمــان کــشــت آمــدکی داند تـا چـه کاری اندر این دلحـجـاب عـزت ار بـسـتـی …

چه کارستان که داری اندر این دلچه بت ها می نگاری اندر این دل
بـــهــار آمــد زمــان کــشــت آمــدکی داند تـا چـه کاری اندر این دل
حـجـاب عـزت ار بـسـتـی ز بـیرونبـه غـایـت آشـکـاری انـدر ایـن دل
در آب و گـل فـروشـد پــای طـالـبسرش را می بـخـاری اندر این دل
دل از افــلـاک اگـر افــزون نـبــودینـکـردی مـه سـواری انـدر ایـن دل
اگـر دل نـیـسـتـی شـهـر مـعـظـمنـکـردی شــهـریـاری انـدر ایـن دل
عجایب بـیشه ای آمد دل ای جانکـه تـو مـیر شـکـاری انـدر این دل
ز بــحــر دل هــزاران مــوج خــیــزدچـو جـوهـرهـا بـیاری انـدر این دل
خـمش کـردم که در فـکرت نگنجـدچـو وصف دل شماری اندر این دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج