فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٥٣٤: جان به صد داغ از تن خاکی سرشت آمد برون

جان بـه صد داغ از تن خاکی سرشت آمد بـرونجـغـد ازین ویرانـه طـاوس بـهشـت آمـد بـرونفـکـر رنـگـین جـلـوه دیـگـر کـنـد بـا بـخـت سـبـزخوش نماید لاله ای ک…

جان بـه صد داغ از تن خاکی سرشت آمد بـرونجـغـد ازین ویرانـه طـاوس بـهشـت آمـد بـرون
فـکـر رنـگـین جـلـوه دیـگـر کـنـد بـا بـخـت سـبـزخوش نماید لاله ای کز طرف کشت آمد برون
چـون زلـیخـا کـز پـی یوسـف ز خـود بـیرون دویدجـنت از دنبـال آن حـوری سـرشـت آمد بـرون
هر کجا غم نیست، آنجا زندگانی مشکل استزین سبـب آدم به تعجیل از بهشت آمد بـرون
پــرده بــیـگـانـگـی چــون از مـیـان بــرداشـتــنـدبـرهمن از کـعـبـه، زاهد از کـنشـت آمد بـرون
جــان روشــن از غــبــار آلـودگـان صــائب بــجــوبــاده چـون آفـتــاب از زیـر خـشـت آمـد بــرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج