فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٣٤: امروز بحمدالله از دی بترست این دل

امـروز بــحـمـدالـلـه از دی بــتـرسـت ایـن دلامــروز در ایــن ســودا رنــگــی دگــرســت ایــن دلدر زیـر درخـت گـل دی بــاده هـمـی خـورد اواز خــــوردن…

امـروز بــحـمـدالـلـه از دی بــتـرسـت ایـن دلامــروز در ایــن ســودا رنــگــی دگــرســت ایــن دل
در زیـر درخـت گـل دی بــاده هـمـی خـورد اواز خــــوردن آن بــــاده زیـــر و زبــــرســـت ایـــن دل
از بـس کـه نـی عـشـقـت نـالـید در این پـردهاز ذوق نی عـشـقـت همـچـون شـکـرسـت این دل
بـنـد کـمـرت گـشـتـم ای شـهـره قـبــای مـنتـا بــسـتـه بـگـرد تـو هـمـچـون کـمـرسـت ایـن دل
از پـــرورش آبـــت ای بـــحـــر حـــلـــاوت هـــاهمچون صدفست این تن همچون گهرست این دل
چـون خـانه هر مؤمن از عشق تـو ویران شـدهر لحـظه در این شـورش بـر بـام و درسـت این دل
شمس الحق تبریزی تابنده چو خورشیدستوز تـابـش خـورشیدش همچـون سحـرسـت این دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج