فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٣٣: دل عاشق رهین جان نبود

دل عــاشــق رهـیـن جــان نـبــوددادن جـان بــر او گـران نـبــودحــال عــاشــق بــگـفـت در نـایـدسـخـن عـشـق را زبـان نبـودهرکرا عشق سوخت همچون نارزآب …

دل عــاشــق رهـیـن جــان نـبــوددادن جـان بــر او گـران نـبــود
حــال عــاشــق بــگـفـت در نـایـدسـخـن عـشـق را زبـان نبـود
هرکرا عشق سوخت همچون نارزآب وآتـــش ورا زیــان نــبـــود
عـاشـق از مـردن ایمـنـسـت ازآنکـه ورا زنـدگـی بــجـان نـبـود
گـرچــه نـبــود ازو جــهـان خـالـیعاشق دوست در جهان نبـود
خــانـه عـاشـقـان بــی مـســکـنچـون زمـین زیر آسـمـان نبـود
تـو تــعـجـب مـکـن کـه لـاشـی رابـجـز از لـامـکـان مـکـان نـبـود
عـاشـقـان را زخـود قـیـاس مـکـنقرص خورشید همچونان نبود
تــا زهـسـتـی تــو تــرا اثـریـسـتایـن خـبـرهـا تـرا عـیـان نـبـود
ابــر چــون از مــیــانــه بــرخــیــزدآفـتـاب از کـسـی نـهان نـبـود
تــرک اغــیــار کــن بـــیــار بـــرسدیــدن یــار را مــکــان نــبـــود
چـونکه در مصر شد عزیز چـه غمیـوسـف ار بــا بــرادران نـبــود
سـیف فـرغـانی این نمـط اشـعـارلــایـق فــهـم ایـن وآن نــبــود
این سـخـن در درون نگـه مـی دارمـغـز بـیرون اسـتـخـوان نـبـود
جـهد کـن تـا زنفـس در سـخـنـتچون بـر آب از قدم نشان نبود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج