فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٣٢: ناله نی از جگرها آه می آرد برون

نـــالـــه نـــی از جـــگـــرهــا آه مـــی آرد بـــرونیوسفی در هر نفس از چاه می آرد برونرهـروی کـز کـاروان یـک بــار دور افـتــاده اســتخـار را از پـا…

نـــالـــه نـــی از جـــگـــرهــا آه مـــی آرد بـــرونیوسفی در هر نفس از چاه می آرد برون
رهـروی کـز کـاروان یـک بــار دور افـتــاده اســتخـار را از پـا بـه مـنـزلـگـاه مـی آرد بــرون
از بـهای خـویش افتـادن، بـه چـاه افتـادن اسـتهرزه یوسف را فلک از چـاه می آرد بـرون
در تــنـور رزق چــون نـوبــت بــه قـرص مـا رسـدچـرخ گـویـا بـیژنـی از چـاه مـی آرد بـرون
آنچه می ریزد ز مژگان کلک صائب نقطه نیستماه کنعان سر ز جـیب چـاه می آرد بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج