فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٣١: ناله را درد از دل افگار می آرد برون

نــالــه را درد از دل افـــگـــار مــی آرد بـــرونزخـم ناخـن نغـمه را از تـار می آرد بـرونتـنگدسـتـی نفـس را در حـلقه فـرمان کشـدکـجـروی را راه تـنگ ا…

نــالــه را درد از دل افـــگـــار مــی آرد بـــرونزخـم ناخـن نغـمه را از تـار می آرد بـرون
تـنگدسـتـی نفـس را در حـلقه فـرمان کشـدکـجـروی را راه تـنگ از مار می آرد بـرون
حـسـن بـرگیرد همان افـتـاده خـود را ز خـاکسـایه را مـهـر از تـه دیوار مـی آرد بـرون
سـرکـشـان را مـی تـوانـد بـر سـر رحـم آوردهر که تیغ از قبضه کهسار می آرد بـرون
مـی خـلـد در دیده اش خـار ندامـت عـاقـبـتراه پـیمـایی کـه از پـا خـار می آرد بـرون
می بـرد داغ کلف هر کس که از رخـسار ماهسـینـه مـا را هم از نـگـار مـی آرد بـرون
دیـد در آیـیـنـه گـل هـر کــه رخــســار خــزاناز گـلسـتـان دیده خـونبـار می آرد بـرون
زلـف کـافـر را غـبـار خـط مسـلـمان می کـندسر ز جیب سبحه این زنار می آرد برون
دامـن از خـار شـلـایـیـن عـلـایـق جــمـع کـنکز گریبـان صد گل بی خار می آرد بـرون
رشته جان را کند هر کس که صائب بی گرهسـر ز جـیب گوهر شـهوار می آرد بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج