فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٢

صـاحـب دیـوان نـظـمـم مـشـرف مـلـک سـخـنعـقـل مـسـتـوفـی لـذتـهای روحـانـی مـراگـر بـخـوانی شـعـر من از حـالـت صـاحـب دلـانمر تـرا نبـود شـعور ار شـاع…

صـاحـب دیـوان نـظـمـم مـشـرف مـلـک سـخـنعـقـل مـسـتـوفـی لـذتـهای روحـانـی مـرا
گـر بـخـوانی شـعـر من از حـالـت صـاحـب دلـانمر تـرا نبـود شـعور ار شـاعری خـوانی مرا
در بـدی من مرا عـلم الیقین حـاصـل شـدسـتوین نه از جـهل تـو بـاشـد گر نکـودانی مرا
غـیرت دین در دلـم شـمـشـیر بـاشـد کـرده تـیزگر ز چین خشم بـینی چهره سوهانی مرا
دانـه دل پــاک کـردم هـمـچــو گـنـدم بــا هـمـهآسـیا سـنـگـی اگـر بـر سـر بـگـردانی مـرا
چـون بـرنج و راحـتـم راضی از ایزد، فرق نیستگـر بـسـعـد اور مـزدار نـحـس کـیوانی مـرا
از حـقـیـقـت اصـل دارد وز طـریقـت رنـگ و بـویمیوه مذهب که هسـت از فرع نعمانی مرا
از بــرای فــتــنـه یأجــوج مــعــقــولــات نــفــسسـد اسـلـام اسـت منقـولـات ایمـانی مـرا
بـا اشـاراتـی کـه پـیـران راسـت در قـانـون دیـنحـق نجـاتـی داده از رنج شـفـاخـوانی مـرا
خـود مرا شمشیر حـجـت قاطعست از بـهر آنکسنت خـتـم رسـل علمیسـت بـرهانی مرا
از مـعـارف چـون تـوانـگـر نـفـس بــاشـد بـه بـوداز جـهانی خـلـق یک درویش خـلقـانی مرا
ای ز شمع فیض تو مشکات دل روشن، ببخشاز مـصــابــیـح هـدایـت جــان نـورانـی مــرا
دفــتــری دارم ســیـاه از کــردهـای نــاپــســنـدزاین سـیاقت نی فذلک جـز پـشیمانی مرا
حـلـه رحـمـت بـپـوشـم گـر لـبــاس جـان کـنـیانـدرین دور دورنـگ از لـون یـکـسـانـی مـرا
زر مغشوش عمل دارم، سـنجـش زآنک نیسـتبــهـر بــازار قــیـامــت نـقــد مـیـزانـی مــرا
خوش بـخـسبـم در فراش خـاک تـا صبـح نشوراز رقــاد غــفــلــت ار بــیـدار گــردانـی مـرا
آب رو بــردن بــنـزد خـلـق دشـوارسـت سـخـتتــو ز خـوان لـطـف ده نـانـی بآسـانـی مـرا
مـــرغ جـــانــم را بـــتـــرک آرزو دل جـــمـــع داردور کـن از دانـه قـسـمـت پـریـشـانـی مـرا
تــا زمـان بــاشـد رهـی را بــر صـلـاحـیـت بــدارچـون اجـل آید بـمیران بـر مسـلـمـانی مـرا
چـون چـراغ عـمـر را فـیـض تــو روغـن کـم کـنـدآن طـمـع دارم کـه بـا ایمـان بـمـیرانی مـرا
در ریــاض قــربــت تــو آســتــیـن افــشــان رومگر نه دامن گیر بـاشـد سـیف فرغـانی مرا
عشـق سـلطـان کرد بـر ملک سـخـن رانی مرازآن کـنند اربـاب معـنی بـنده فـرمـانی مـرا
خــطـبــه شـعـر مـرا شــد پــایـه مـنـبــر بــلـنـدزآنک بـر زر سخـن شد سکه سلطانی مرا
بــر در شـاهـان کـزیـشـان بـیـدق شـطـرنـج بـهحرص قایم خواست کرد از پیل دندانی مرا
اسـب همت سرکشید و بـهر جـو جـایز نداشتخوار همچـون خر در اصطبـل ثـناخوانی مرا
خـواسـت نهمت تـا نشـاید چـون دوات ظـالمانبـا دل تـنـگ و سـیـه در صـدر دیـوانـی مـرا
شیر دولت پـنجـه کرد و همچـو سـگ لایق ندیدبــهـر مـرداری دوان در کــوی عــوانـی مـرا
خـاک کوی فقرلیسم زآن چـو سـگ بـر هر دریتــیـره نـبــود آب عــز ازذل بــی نـانـی مــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج