فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٢: چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما

چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ماکـفــر شــدســت لـاجــرم تــرک هـوای نـفـس مـاچـونک بـه عشـق زنده شـد قصد غزاش چـون کنمغـمـزه خــونـی تــو شــد حـ…

چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ماکـفــر شــدســت لـاجــرم تــرک هـوای نـفـس مـا
چـونک بـه عشـق زنده شـد قصد غزاش چـون کنمغـمـزه خــونـی تــو شــد حــج و غـزای نـفـس مـا
نیسـت ز نفـس مـا مگـر نقـش و نشـان سـایه ایچون به خم دو زلف تست مسکن و جای نفس ما
عـشـق فـروخـت آتــشـی کآب حـیـات از او خـجـلپــرس کــه از بـــرای کــه آن ز بـــرای نــفــس مــا
هـژده هـزار عــالــم عــیـش و مـراد عــرضــه شــدجـز بـه جـمـال تـو نبـود جـوشـش و رای نفـس مـا
دوزخ جـــای کـــافـــران جـــنــت جـــای مؤمـــنـــانعـشـق بــرای عـاشـقـان مـحـو سـزای نـفـس مـا
اصـــل حـــقــیــقــت وفــا ســـر خـــلــاصـــه رضـــاخـواجـه روح شـمـس دیـن بـود صـفـای نـفـس مـا
در عــوض عــبـــیــر جــان در بـــدن هــزار ســنــگاز تــبـــریــز خــاک را کــحــل ضــیــای نــفــس مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج