فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٢: نی دیده هر دلی را دیدار می نماید

نــی دیـده هــر دلــی را دیـدار مــی نــمــایـدنی هر خسیس را شه رخسار می نمایدالــا حـــقــیــر مــا را الــا خـــســـیــس مــا راکــز خــار مـی رهـان…

نــی دیـده هــر دلــی را دیـدار مــی نــمــایـدنی هر خسیس را شه رخسار می نماید
الــا حـــقــیــر مــا را الــا خـــســـیــس مــا راکــز خــار مـی رهـانـد گـلـزار مـی نـمـایـد
دود ســـیــاه مــا را در نــور مــی کـــشـــانــدزهـد قــدیـم مــا را خــمــار مــی نــمــایـد
هـرگـز غـلـام خـود را نـفـروشـد و نـبــخــشـدتـا چـیـسـت اینـک او را بـازار مـی نـمـایـد
شــیـریـســت پــور آدم صــنـدوق عــالـم انـدرصـندوق درشـدسـت او بـیمـار می نمـاید
روزی کـــه او بــــغـــرد صــــنـــدوق را بــــدردکـاری نـمـاید اکـنـون بـی کـار مـی نـمـاید
صـدیـق بــا مـحـمـد بــر هـفـت آسـمـانـسـتهر چـند کـو بـه ظـاهر در غـار مـی نمـاید
یکـیسـت عـشـق لـیکـن هـر صـورتـی نـمـایدویـن احـولـان خـس را دوچـار مـی نـمـایـد
جمله گلست این ره گر ظاهرش چو خارستنور از درخـت موسـی چـون نار می نمـاید
آب حــیـات آمـد ویـن بــانـگ ســیـلــابــســتگـفـتـار نیسـت لـیکـن گـفـتـار مـی نمـاید
سـوگـنـد خـورده بـودم کـز دل سـخـن نـگـویمدل آیـنـه سـت و رو را نـاچـار مـی نـمـایـد
شمس الحـقی که نورش بـر آینه ست تـابـاندر جـنـبـش ایـن و آن را دیوار مـی نـمـایـد
هر طـبـله که گشـایم زان قـند بـی کرانسـتکـان را بـه نـوع دیـگـر عـطـار مـی نـمـایـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج