فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٢: بی نوش لبان آب بقا را چه کند کس؟

بـی نوش لبـان آب بـقـا را چـه کند کـس؟بی سبز خطان برگ ونوا را چه کندکس؟تـــوفـــیــق در ایــام جـــوانــی مـــزه داردبـی قـوت پـا راهنمـا را چـه کـنـد…

بـی نوش لبـان آب بـقـا را چـه کند کـس؟بی سبز خطان برگ ونوا را چه کندکس؟
تـــوفـــیــق در ایــام جـــوانــی مـــزه داردبـی قـوت پـا راهنمـا را چـه کـنـد کـس ؟
چون دفتر دل هر ورقی درکف بادی استشـیرازه آن زلـف رسـا راچـه کـند کـس ؟
بـی آب ،هوا سـلسله جـنبـان غبـاراسـتهرجـا نـبـود بـاده هوارا چـه کـنـد کـس ؟
پــیـش رخ او حــرف گـرفـتــم کـه نـگـویـمآییـنـه انـدیـشـه نـمـا راچـه کـنـد کـس ؟
دولـت کـه دهـد رو،بــه جـوانـی مـزه داردچـون سر نبـود بـال هما راچـه کندکس ؟
بـیمـاری آن نرگـس خـونـخـوارمـرا کـشـتاین ظـالـم مظـلـوم نمـاراچـه کـند کـس؟
هـمـراهی دل تـاسـرآن کـوی ضـرورسـتدر صحن حرم قبـله نمارا چـه کند کس ؟
صــائب اگـر آن دشــمـن جــانـهـانـپــذیـردآخـر چـو شـرر نقد بـقـا راچـه کند کس ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج