فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٢٩: کی به سنگ از مغز مجنون می رود سودا برون؟

کی به سنگ از مغز مجنون می رود سودا برون؟چون برد انجم سیاهی از دل شبها برون؟خـاک نرگس زار خـواهد گشتـن از چـشم سـفیدگر ز خلوت این چنین آیی به استغنا بـ…

کی به سنگ از مغز مجنون می رود سودا برون؟چون برد انجم سیاهی از دل شبها برون؟
خـاک نرگس زار خـواهد گشتـن از چـشم سـفیدگر ز خلوت این چنین آیی به استغنا بـرون
از پـر و بـال سـمـنـدر نـیـسـت رنـگـی شـعـلـه راچـون تـرا از پـرده شـرم آورد صـهبـا بـرون؟
از دل مـــن بــــرنـــیـــارد خـــارخـــار عـــشـــق راخون اگر آید ز چـشم سوزن عیسی بـرون
جـان سـخـتـی دیدگان مشـکل که بـازآید بـه تـنبـرنـمـی گـردد شـراری کآید از خـارا بـرون
از بـصـیـرت مـی تـوان شـد از زمـیـن بـر آسـمـانسـر ز جـیب عیسی آرد سوزن بـینا بـرون
آه کــز دلــبـــســتــگــی هــا آدم کــوتــاه بـــیــنمی رود بـا مـرکـب چـوبـین ازین دنیا بـرون
هـفـتـه عـمـرش چـو گـل در شـادمـانـی بــگـذرداز دل هر کس رود صائب غم عقبـی بـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج