فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٢٩: تو آن شاهی که سلطانت غلامست

تو آن شاهی که سلطانت غلامستزشـاهـان جــز تــرا خـدمـت حـرامـسـتتـو داری ملک وبـر سلطان خراجستتـوداری حـسـن وز خـورشـیـد نـامـسـتبـــپـــیـــش آفـــتــ…

تو آن شاهی که سلطانت غلامستزشـاهـان جــز تــرا خـدمـت حـرامـسـت
تـو داری ملک وبـر سلطان خراجستتـوداری حـسـن وز خـورشـیـد نـامـسـت
بـــپـــیـــش آفـــتـــاب روی تـــو مـــاهاگــر چــه بــدر بــاشــد نـاتــمــامـســت
بــشـب اسـتـاره انـدر شـبــهـه افـتـدکــه روی تـــو کــدام ومــه کــدامــســت
مـلـاحــت را بــسـی اســرار مـضـمـردر آن صـورت چـو مـعـنی در کـلـامـسـت
حـــلـــاوت در لــب لــعـــل تـــو دایــمچو شین درشهد وسین اندر سلامست
گــرم در حـــلــقــه خـــاصـــان در آریعـجـب نـبــود کـه الـطـاف تـو عـامـسـت
اگـر نـاســوخــتــه در هـجــر وصــلـتطــمــع دارم مــرا ســودای خــامــســت
چــو بــیـگـانـه نـنـالـم گـرچــه بــرمـنبــرای دوســت از دشــمـن مـلـامـســت
بـمروارید چـون قطره است خوش دلصــدف کــز آب دریــا تــلــخ کــامــســت
بــشــعــر انــدر مــیـان دوســتــانـشچـو سـعـدی سـیف فرغانی همامسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج