فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٢٧: هرگز گلی اندر جهان بی خار نتوان یافتن

هـرگـز گـلـی انـدر جـهـان بــی خـار نـتـوان یـافـتــندلـبـر بـسـی بـیـنـی ولـی دلـدار نـتـوان یـافـتـنگـرخـلـق را یـاری دهـی یارت بـسـی بـاشـد ولـیکاز…

هـرگـز گـلـی انـدر جـهـان بــی خـار نـتـوان یـافـتــندلـبـر بـسـی بـیـنـی ولـی دلـدار نـتـوان یـافـتـن
گـرخـلـق را یـاری دهـی یارت بـسـی بـاشـد ولـیکاز خـلق اگر یاری خـوهی کـس یار نتـوان یافـتـن
گـر بـهر خـاک کـوی خـود یار ازتـو جـان خـواهد بـدهکآن نـقـد را زیـن تــیـزتــر بــازار نـتــوان یـافــتــن
شـکـرانـه ده جـان گـر تـرا گـویـد سـگ کـوی مـنـیویـن لـطـف ازو بـاری بـود هـر بـار نـتـوان یـافـتـن
بـی عـشـق دیدن روی او کس را میسـر کی شـودچـون اهـل جـنـت نـیسـتـی دیدار نـتـوان یافـتـن
ور چـنـد جـان دادی بـدو کـم کـن طـمـع در وصـل اوکآن نـیـم جـو را در عـوض دیـنـار نـتــوان یـافـتــن
ای بـر نـکـویان پـادشـه چـون مـن تـرا یک نیک خـوهچـون سیم و زر در خـاک ره بـسیار نتـوان یافتـن
ازبـهـر عـشـقـت در زمـان لـایـق نـدیـدم هـیـچ جـانبــهـر چـنـیـن در در جـهـان دیـوار نـتـوان یـافـتــن
در وصف رویت بلبل است آن گل که گفتی در چمنزیـبــاتــر از رخـسـار مـن رخـسـار نـتـوان یـافـتـن
آن را کـه از خــمـر غـمـت تــلـخـی بــکـام دل رسـدشـیرین تـر از گـفـتـار او در گـفـتـار نتـوان یافـتـن
عـاشـق بـعـالـم نـنـگـرد در خـویشـتـن هـم نـنـگـردانــدر ردای عــیــســوی زنــار نــتــوان یــافــتـــن
در خـوابـگاه وصـل تـو عـاشـق نخـسـبـد هیچ شـبگر چـون خروسش هر سحـر بـیدار نتـوان یافتـن
تـا سـیف فـرغـانی نظـر کـرد اندر آن شـیرین پـسـرشد مست عشق و دیگرش هشیار نتوان یافتن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج