فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٢٧: این بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل

این بـوالـعـجـب کـاندر خـزان شـد آفـتـاب اندر حـملخـونـم بـه جـوش آمـد کـنـد در جـوی تـن رقـص الـجـمـلاین رقـص مـوج خـون نگـر صـحـرا پـر از مـجـنون نگ…

این بـوالـعـجـب کـاندر خـزان شـد آفـتـاب اندر حـملخـونـم بـه جـوش آمـد کـنـد در جـوی تـن رقـص الـجـمـل
این رقـص مـوج خـون نگـر صـحـرا پـر از مـجـنون نگـرویـن عـشـرت بــی چـون نـگـر ایـمـن ز شـمـشـیـر اجــل
مـردار جـانـی مـی شـود پـیـری جـوانـی مـی شـودمـس زر کــانـی مـی شــود در شــهـر مـا نـعــم الــبــدل
شهری پر از عشق و فرح بـر دست هر مستی قدحاین سوی نوش آن سوی صح این جوی شیر و آن عسل
در شهر یک سلطان بـود وین شهر پـرسلطان عجببــر چـرخ یـک مـاهـسـت بــس ویـن چـرخ پـرمـاه و زحـل
رو رو طـبـیبـان را بـگـو کـان جـا شـما را کـار نیسـتکـان جــا نـبــاشـد عـلـتــی وان جـا نـبــیـنـد کـس خـلـل
نی قاضیی نی شحنه ای نی میر شهر و محتسببـــر آب دریــا کـــی رود دعـــوی و خـــصـــمــی و جـــدل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج