فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٢٦: ای زماه ومهر برده گوی دعوی روی تو

ای زمـــاه ومــهــر بـــرده گـــوی دعـــوی روی تـــوصـورت خـورشـید ومـه را هسـت مـعـنی روی تـوگـــر هـــزاران آفـــتـــاب ومـــه بـــود در آســـمـــان…

ای زمـــاه ومــهــر بـــرده گـــوی دعـــوی روی تـــوصـورت خـورشـید ومـه را هسـت مـعـنی روی تـو
گـــر هـــزاران آفـــتـــاب ومـــه بـــود در آســـمـــانمـن نـپــنـدارم زمـیـن روشـن شـود بــی روی تــو
ذرهـا خــورشــیـد گــردنــد ار در ایـشــان بــنـگــردآفــتـــاب آســمــان حــســن، یــعــنــی روی تـــو
گـر بــکــاری در بــبــایـد مـرد، بــاری کـار عــشــقور بـــرویـــی دل بـــبــــایـــدداد، بــــاری روی تـــو
درمـیـان عـاشــقـان شــیـداتــرازمـجــنـون شــدیگـر بــدیـدی هـمـچــو مـن نـاگـاه لـیـلـی روی تــو
عاشق ازخودرفت چون در داد حسنت جام عشقکــوه از جــا شــد چــوآمــد در تــجــلــی روی تــو
زاهـدان حــور و قــصــور و عــابــدان حــلــوا و مـرغآرزو دارنـــد و، عـــاشـــق را تـــمـــنــی روی تـــو
تــا حــجــاب هـســتــی مـاپــرده بــاشـد درمـیـاننی قـفـای خـویشـتـن بـینـد کـسـی نی روی تـو
هـمـچـو(کـافـر) تـرک بـایـد کـرددیـن درراه عـشـقگـربــتــرک دیـن دهـد ای دوسـت فـتـوی روی تـو
دل زهرچـیزی کـه بـگشـایدو زو جـان خـوش شـودچشم عاشق بست وگفت اینست تقوی روی تو
جــنــت دیــدار دارد ســیــف فــرغــانــی بـــنــقــدگــر مــیـســر گــرددش در مــلــک دنــیــاروی تــو
روی تـــو فــردوس اعــلــی را طــراوت مــی دهــدای نــهــان از دیــده اصـــحـــاب دعــوی روی تـــو
در شـگفـتـم تـا چـو سـعـدی عـارفی چـون گویدتکــای طــراوت بــرده از فــردوس اعــلـی روی تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج