فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٥٢٦: ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل

ای تــو ولـی احــسـان دل ای حـسـن رویـت دام دلای از کــرم پــرســان دل وی پــرســشــت آرام دلمــا زنــده از اکــرام تـــو ای هــر دو عـــالــم رام تــ…

ای تــو ولـی احــسـان دل ای حـسـن رویـت دام دلای از کــرم پــرســان دل وی پــرســشــت آرام دل
مــا زنــده از اکــرام تـــو ای هــر دو عـــالــم رام تـــووی از حــیـات نــام تــو جــانــی گــرفــتــه نــام دل
بـر گرد تـن دل حـلقه شـد تـن بـا دلم همخـرقه شدوین هر دو در تـو غـرقـه شـد ای تـو ولی انعـام دل
ای تــن گـرفــتــه پــای دل وی دل گـرفــتــه دامـنـتدامـن ز دل انـدرمـکـش تــا تــن رســد بــر بــام دل
ای گـوهـر دریـای دل چـه جــای جـان چـه جـای دلروشــن ز تــو شــب هـای دل خــرم ز تــو ایـام دل
ای عاشـق و معشوق من در غیر عشـق آتـش بـزنچون نقطه ای در جیم تن چون روشنی بر جام دل
از بــارگــاه عــقــل کــل آیــد هــمــی بــانــگ دهــلکآمـد ســپــاه آسـمـان نـک مـی رســد اعـلـام دل
از زخـم تــیـغ آن سـپــه در کـشـتــن خـصـمـان شـهپـرخـون شده صحـرا و ره ره گشتـه خون آشام دل
زان حـمله های صـف شـکـن سـرکـوفـتـه دیوان تـنخـطـبـه بـه نـام شـه شـده دیوان پـر از احـکـام دل
ای قیل و قالت چون شکر وی گوشمالت چون شکرگر زین ادب خـوارم کنی خـواری منسـت اکـرام دل
گـر سـر تـو نـنهفـتـمـی مـن گـفـتـنی ها گـفـتـمـیتــا از دلـم واقــف شــدی امـروز خــاص و عــام دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج