فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٢٥: مه و خورشید اگرچه رخ نیکو دارند

مــه و خــورشــیـد اگــرچــه رخ نــیـکــو دارنــدپــیــش آن روی نــکــو صــورت بــر دیـوارنــدگـل رخـسـار تـرا مـیـوه جـمـال و حـسـنـسـتوین نکـویان هم…

مــه و خــورشــیـد اگــرچــه رخ نــیـکــو دارنــدپــیــش آن روی نــکــو صــورت بــر دیـوارنــد
گـل رخـسـار تـرا مـیـوه جـمـال و حـسـنـسـتوین نکـویان همه بـی میوه چـو اسـپـیدارند
آیــت مــحــکــم ایــن ســوره تــویـی و دگــرانچـون حـروفـند و ندانم که چـه معـنی دارند
حـلـقـه زلـف تــرا هـسـت بــسـی دل دربــنـدبـهـر زنـجـیـر تـو دیـوانـه چـومـن بـسـیـارنـد
دی یکـی گـفـت کـه عـشـاق بـنزد مـعـشـوقراسـت چـون در دل دین دار چـو دنـیـا دارنـد
گفتم ایشان را چون چشم همی دارد دوستمی نبینی که چو چشمش همگان بیمارند
حـــــذر از دیــــده مــــردم کــــه تـــــرا ومــــارامــردم دیـده چــو نـیـکــو نـگــری اغــیـارنــد
شـایـد ار بــر سـر کـوی تـو بــخـسـبــنـد بــروزکه چـو سـگ بـر در وبـام تـو بـشب بـیدارند
در ره خــدمــت اگــر مــال خــوهـی در بــازنــدوز سـر رغـبـت اگـر جـان طـلبـی بـسـپـارند
پـاس امر تـو چـو روزه است بـبـایدشان داشتکـار عـشـقـت چـو نمـازسـت چـرا نـگـزارنـد
از گــل وخـــار نــگــویــیــم کــه عــشــاقــت راخـارهـا جـمـلـه گـل انـدر ره وگـلـهـا خـارنـد
گـر چـونـرگـس هـمـه چـشـمـنـد نـبـیـنـنـد تـراکـور بــخـتـان کـه بــر آیـیـنـه خـود زنـگـارنـد
نـگـذارم کـه زمـن فـوت شـود هـمـچــو نـفـسگـرمـرا بــاتــو بــیـکـجـا نـفـسـی بــگـذارنـد
گـرچــه در خـدمـت تــو عـمـر بــپــایـان نـرسـدعـمـر آنـسـت کـه بــا دوسـت بـپـایـان آرنـد
سـیف فـرغـانـی هـرکـس کـه درین کـار افـتـادکــار او دارد وچــون تــو دگـران بــی کــارنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج