فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٢٤: هر کی در او نیست از این عشق رنگ

هر کی در او نیست از این عشق رنگنزد خدا نیست بـجـز چوب و سنگعـــشـــق بـــرآورد ز هــر ســـنـــگ آبعــشــق تــراشــیـد ز آیـیـنـه زنـگکـفـر بـه جـنـگ آ…

هر کی در او نیست از این عشق رنگنزد خدا نیست بـجـز چوب و سنگ
عـــشـــق بـــرآورد ز هــر ســـنـــگ آبعــشــق تــراشــیـد ز آیـیـنـه زنـگ
کـفـر بـه جـنـگ آمـد و ایمـان بـه صـلـحعشـق بـزد آتـش در صـلح و جـنگ
عــشــق گــشــایـد دهـن از بــحــر دلهر دو جـهان را بـخـورد چـون نهنگ
عـشـق چـو شـیرسـت نه مکر و نه ریونیسـت گهی روبـه و گـاهی پـلنگ
چــونـک مــدد بــر مـدد آیـد ز عــشــقجـان بــرهـد از تـن تــاریـک و تـنـگ
عــشــق ز آغــاز هـمــه حــیـرتــســتعقل در او خیره و جان گشته دنگ
در تـــبـــریـــزســـت دلـــم ای صـــبــــاخـدمـت مـا را بــرسـان بـی درنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج