فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٢٤: بس که دارد ناتوانی ریشه در اعضای من

بــس کـه دارد نـاتــوانـی ریـشــه در اعـضـای مـنسایه همچون دام می پـیچد بـه دست و پـای منداغ حــــــســـــرت جــــــا نـــــدارد در دل آزاده اماین حـش…

بــس کـه دارد نـاتــوانـی ریـشــه در اعـضـای مـنسایه همچون دام می پـیچد بـه دست و پـای من
داغ حــــــســـــرت جــــــا نـــــدارد در دل آزاده اماین حـشم بـرخـاستـه است از دامن صحـرای من
زلـف مـاتـم دیـدگـان را شـانـه ای در کـار نـیسـتدســت کــوتــه دار ای مـهـر از شــب یـلـدای مـن
مـشـت خـاکـی چـون عـنانداری کـند سـیلـاب را؟کــی نـصــیـحــتــگـر بــرآیـد بــا دل خــودرای مـن؟
حرف پوچ از من کسی وقت غضب نشنیده استکـف نـمـی آرد ز هـر طــوفـان بــه لـب دریـای مـن
دشـمـن از همـواری مـن خـون خـود را می خـوردسـیل را دسـت تـعـدی نـیـسـت بـر صـحـرای مـن
چون کنم پـی گم، که بـا این سوز هر جا می رومشـمـع روشـن مـی تـوان کـردن ز نقـش پـای مـن
هـمـت والـای مـن روزی کـه قــامـت راســت کـردهـیـچ تـشـریـفـی نـیـامـد راسـت بــر بــالـای مـن
چـون لـگـن در زیر پـای شـمع می آید بـه چـشـمآســـمـــان در زیـــر پـــای هـــمـــت والـــای مـــن
کـوه و دشـت از لـنگـر تـمکـین من آسـوده اسـتآه اگـــر زنــجـــیــر بـــردارد جـــنــون از پـــای مــن
جـوش دریـا کـم نـمـی گـردد ز سـرپــوش حـبــابمـهـر خـامـوشـی چـه سـازد بـا لـب گـویـای مـن؟
بــر لـب چــاه زنـخــدان تــشـنـه لـب اسـتــاده امآه اگــر از ســســتــی طــالــع نـلـغــزد پــای مـن!
از نـســیـم صــبــحــدم صــد پــیـرهـن لـاغــرتــرممـی تــوانـد بــاد دامـن تــیـشـه زد بــر پــای مـن!
داغ دارد کــیـمــیــای صــحــبــتــم خــورشــیــد راخـشـت را یاقـوت احـمـر مـی کـنـد صـهـبـای مـن
سـوز خـاکـسـتـرنـشـیـنـان را عـیـاری دیـگـرسـتهـر سـپــنـدی تــکـیـه نـتـوانـد زدن بــر جـای مـن
ســاغــری از تـــلــخـــرویــی بـــاز مــی دارد مــرامـی تـوانـد کـرد شـیـریـن، شـبـنـمـی دریـای مـن
از غم دسـتـار چـون مجـنون نمی پـیچـم بـه خـودافـسـر از خـورشـیـد دارد فـرق گـردون سـای مـن
اشــک تــا دامـن رســیـدن مـهـره گـل مـی شـودبس که صائب گرد غم فرش است بر سیمای من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج